Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Dieta Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Dieta Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

ŚWIĘTUJEMY 11 URODZINY YASUMI SPA W POZNANIU

2021 rok jest dla nas przełomowy, ponieważ otworzyliśmy nowe YASUMI SPA na poznańskiej Śródce.
Dziękujemy za wspólne 11 lat! Za każde spotkanie, miłe słowa po wizycie, za każdy powrót, za zaufanie, jakim obdarzacie nas przy każdym zakupie bonu podarunkowego do nas dla Waszych bliskich. Jako podziękowanie przygotowałyśmy dla Was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, w którym każdy wygrywa.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE NA FACEBOOK - KLIKNIJ 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 17.08.2021 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Taira s.c., z siedzibą przy ul. Kopernika 13 w Kaliszu (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/YasumiPoznan (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano co najmniej PIĘĆ NAGRÓD – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:

- Nagrody główne
a) I Nagroda – jeden 30-minutowy zabieg HI MUSCLE o wartości 700zł.
b) II Nagroda – jeden zabieg depilacji laserowej Dio Shiro pach o wartości 200zł.
c) III Nagroda - zestaw: krem YASUMI ECO od stóp do głów 180ml + maska YASUMI ECO wegańska 60ml o wartości 88zł.
d) I Nagroda - maska YASUMI ECO wegańska 60ml o wartości 49zł.
e) I Nagroda - zestaw trzech japońskich masek biocelulozowych Mitomo o wartości 45zł.

- Nagrody dodatkowe
każdy uczestnik konkursu, który nie otrzymał nagrody głównej, otrzyma kod uprawniający do rabatu w wysokości 50% na 30-minutowy zabieg HI MUSCLE (cena z kodem 350zł zamiast 700zł). Kod jest ważny do 30 września 2021r. Aby otrzymać kod, Uczestnik po zakończeniu konkursu powinien wysłać wiadomość prywatną za pośrednictwem Facebook z wyrażoną chęcią otrzymania kodu, a w odpowiedzi otrzyma kod. Jedna osoba może zrealizować maksymalnie jeden kod.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu YASUMI SPA Poznań - www.facebook.com/YasumiPoznan

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do wykonania wygranego zabiegu, Uczestnik może przekazać nagrodę innej osobie.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/YasumiPoznan

2. Konkurs trwa od dnia 17 sierpnia 2021 godz. 8:00 do 24 sierpnia 2021 godz. 23:59.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora. Odpowiedź musi zawierać liczbę.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/YasumiPoznan

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzców – będą to Uczestnicy, którzy jako pierwsi opublikują poprawną odpowiedź lub w przypadku nie opublikowania poprawnej odpowiedzi przez żadnego z Uczestników, Uczestnicy, których odpowiedzi będą najbardziej zbliżone do poprawnej. Nagrodę główną a), b), c), d) lub e) otrzymuje Uczestnik, który kolejno pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty wskazał poprawną odpowiedź lub był jej najbliższy, a do odbioru Nagrody dodatkowej uprawnieni są kolejni Uczestnicy.

5. Jeden Uczestnik może dokonać jednej odpowiedzi pod postem konkursowym.

6. Pracownicy Organizatora oraz ich rodziny nie mają prawa udziału w konkursie.

7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej przez Facebook w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie www.facebook.com/YasumiPoznan w osobnym poście.

9. Przyznane w Konkursie nagrody będą gotowe do odbioru w recepcji YASUMI SPA w Poznaniu przy ul. Libelta 14a maksymalnie do 30 września 2021r. Każda z nagród może być zrealizowana maksymalnie do 30 września 2021r. (wygrany zabieg / kod rabatowy) lub odebrana do 30 września 2021r. (nagroda w postaci kosmetyku/kosmetyków do domowej pielęgnacji). Nagroda niezrealizowana lub nieodebrana do 30 września 2021 roku przepada.

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

11. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do wykonania wygranego zabiegu, Uczestnik może przekazać nagrodę innej osobie w celu zrealizowania jej maksymalnie do 30 września 2021r.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie będzie odpowiadał na wiadomości prywatne w ciągu 14 dni.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebook z dnia 17.08.2021 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2021 r. i obowiązuje do 15 października 2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.poznan.yasumi.pl.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.poznan.yasumi.pl.

.

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 17.08.2021 R.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu na Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Taira s.c., z siedzibą przy ul. Kopernika 13 w Kaliszu (zwane dalej „Organizatorem”).

 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/YasumiPoznan (zwanej dalej “Fanpage”).

 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 

2. Uczestnik oświadcza, że:

 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODY

 

1. W Konkursie przewidziano co najmniej PIĘĆ NAGRÓD – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:

 

- Nagrody główne

a) I Nagroda – jeden 30-minutowy zabieg HI MUSCLE o wartości 700zł.

b) II Nagroda – jeden zabieg depilacji laserowej Dio Shiro pach o wartości 200zł.

c) III Nagroda - zestaw: krem YASUMI ECO od stóp do głów 180ml + maska YASUMI ECO wegańska 60ml o wartości 88zł.

d) I Nagroda - maska YASUMI ECO wegańska 60ml o wartości 49zł.
e) I Nagroda - zestaw trzech japońskich masek biocelulozowych Mitomo o wartości 45zł.

 

- Nagrody dodatkowe

każdy uczestnik konkursu, który nie otrzymał nagrody głównej, otrzyma kod uprawniający do rabatu w wysokości 50% na 30-minutowy zabieg HI MUSCLE (cena z kodem 350zł zamiast 700zł).  Kod jest ważny do 30 września 2021r. Aby otrzymać kod, Uczestnik po zakończeniu konkursu powinien wysłać wiadomość prywatną za pośrednictwem Facebook z wyrażoną chęcią otrzymania kodu, a w odpowiedzi otrzyma kod. Jedna osoba może zrealizować maksymalnie jeden kod.

 

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu YASUMI SPA Poznań - www.facebook.com/YasumiPoznan

 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do wykonania wygranego zabiegu, Uczestnik może przekazać nagrodę innej osobie.

 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/YasumiPoznan

 

2. Konkurs trwa od dnia 17 sierpnia 2021 godz. 8:00 do 24 sierpnia 2021 godz. 23:59.

 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora. Odpowiedź musi zawierać liczbę.

 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/YasumiPoznan

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

 

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzców – będą to Uczestnicy, którzy jako pierwsi opublikują poprawną odpowiedź lub w przypadku nie opublikowania poprawnej odpowiedzi przez żadnego z Uczestników, Uczestnicy, których odpowiedzi będą najbardziej zbliżone do poprawnej. Nagrodę główną a), b), c), d) lub e) otrzymuje Uczestnik, który kolejno pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty wskazał poprawną odpowiedź lub był jej najbliższy, a do odbioru Nagrody dodatkowej uprawnieni są kolejni Uczestnicy.

 

5. Jeden Uczestnik może dokonać jednej odpowiedzi pod postem konkursowym.

 

6. Pracownicy Organizatora oraz ich rodziny nie mają prawa udziału w konkursie.

 

7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej przez Facebook w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 

8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie www.facebook.com/YasumiPoznan w osobnym poście.

 

9. Przyznane w Konkursie nagrody będą gotowe do odbioru w recepcji YASUMI SPA w Poznaniu przy ul. Libelta 14a maksymalnie do 30 września 2021r. Każda z nagród może być zrealizowana maksymalnie do 30 września 2021r. (wygrany zabieg / kod rabatowy) lub odebrana do 30 września 2021r. (nagroda w postaci kosmetyku/kosmetyków do domowej pielęgnacji). Nagroda niezrealizowana lub nieodebrana do 30 września 2021 roku przepada.

 

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

11. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do wykonania wygranego zabiegu, Uczestnik może przekazać nagrodę innej osobie w celu zrealizowania jej maksymalnie do 30 września 2021r.

 

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie będzie odpowiadał na wiadomości prywatne w ciągu 14 dni.

 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebook z dnia 17.08.2021 r.”

 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2021 r. i obowiązuje do 15 października 2021 r.

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.poznan.yasumi.pl.

 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.poznan.yasumi.pl.

Wróć...

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon